Registracija

REGISTRACIJA FIRMI, NVO I POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA.

• Izrada osnivačke dokumentacije
• Registracija d.o.o. /preduzetnika u CRPS /Upis poljoprivrednih gazdinstava u registar / Upis NVO u registar
• Dobijanje PIB, PDV
• Izrada pečata firme, nvo
• Otvaranje računa u banci
• Prijava izvršnog direktora na osiguranje u poresku upravu
• Druge administrativne usluge